Voorwaarden New10 Platform

Deze voorwaarden gelden tussen New10 B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, (1082 PP) Amsterdam in Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67693989 (“New10”) en de partij die gebruik maakt van het New10 platform en Partner+ loyaliteitsprogramma van New10 (“Platform”). Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van het Platform. U heeft de voorwaarden ontvangen en heeft ingestemd met deze voorwaarden. New10 mag deze voorwaarden op elk moment, zonder opgaaf van redenen, eenzijdig wijzigen. U bent ook gebonden aan gewijzigde versies van deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een wijziging mag u uw deelname aan het Platform beëindigen. Indien u werknemer bent bij een bedrijf of op andere manier in opdracht handelt van een derde, zorgt u ervoor dat uw werkgever of uw opdrachtgever is gebonden aan deze voorwaarden mocht deze ook gebruikmaken van het Platform.

1. Wat is het Platform?

Het Platform is alleen bedoeld voor partners (zie hieronder wie een partner is). New10 biedt het Platform aan om de samenwerking met haar partners te verbeteren. Middels het Platform kan een partner New10 producten voor een derde aanvragen. Via deelname aan het Platform van New10 kunt u bepaalde punten opbouwen die vervolgens zijn in te wisselen op het Platform. Het Platform wordt continu ontwikkeld aan de hand van ervaringen van New10 en haar partners.

2. Wie is een partner?

Een partner is een onafhankelijke tussenpartij die gezien wordt als een intermediair. Een intermediair is een partij die een rol speelt in het aanbieden van diensten aan (potentiele) klanten van New10.

3. Spelregels

De werking van het Platform wordt (nader) omschreven in de spelregels van New10 die u kunt vinden als apart tabje in het dashboard van het Platform en maken deel uit van deze voorwaarden Deze spelregels beschrijven op uitputtende en volledige wijze de werking van het Platform. U kunt aan andere uitlatingen van New10 of uw eigen verwachtingen ten aanzien van het Platform, al dan niet door New10 opgewekt, geen rechten ontlenen. New10 mag de spelregels op elk moment eenzijdig wijzigen naar eigen inzicht. Dit kan bijvoorbeeld als er functionele wijzigingen of commerciële beleidswijzingen zijn.

4. De punten

De wijze waarop u punten kunt opbouwen staat beschreven in de spelregels. New10 bepaalt op welke wijze de punten worden opgebouwd, op welke manier deze kunnen worden ingewisseld en tegen wat. New10 kan dit op elk moment wijzigen. U begrijpt uitdrukkelijk dat New10 fouten kan maken in de wijze waarop punten worden opgebouwd of verzilverd. In voorkomend geval zal New10 met u in overleg treden, maar u begrijpt uitdrukkelijk dat de punten nooit in geld zijn om te zetten en New10 altijd de uitsluitende bevoegdheid heeft om te bepalen hoe een geschil ten aanzien van de punten wordt opgelost.

5. Persoonsgegevens

New10 verwerkt persoonsgegevens die u invult in overeenstemming met de privacy policy van New10. Indien u persoonsgegevens van uw klanten uploadt op het Platform bent u daarvoor zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke en dient u passende afspraken met uw klanten te maken over het gebruik van deze gegevens.

6. Andere versies Platform

Het is mogelijk dat u in het verleden een andere versie van het Platform heeft gebruikt met een mogelijke andere wijze van puntenopbouw of inwisseling van punten, of die op wat voor manier dan ook een andere werking had. Alle andere versies van het Platform zijn komen te vervallen. New10 zal naar eigen inzicht bepalen hoe eerder opgebouwde punten uit voorgaande versies worden verwerkt of toegekend in het huidige of toekomstige Platform. U begrijpt dat New10 het Platform en de functionaliteiten continu verandert.

7. Aansprakelijkheid

New10 is niet aansprakelijk voor enige schade die u heeft geleden of zal lijden met betrekking tot het gebruik van het Platform, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van New10 of haar senior management. U vrijwaart New10 voor claims van uw klanten in verband met het Platform of de verwerking van hun persoonsgegevens.

8. Beëindiging of opschorting

New10 is te allen tijde gerechtigd om uw toegang tot het Platform op te schorten of geheel of gedeeltelijk te beëindigen met onmiddellijke ingang.

9. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam heeft exclusieve bevoegdheid om te oordelen over geschillen tussen ons met betrekking tot deze voorwaarden of het Platform.